Kay llankayka allí hamuktashpa yupaykamayu rurayrikunata allí paktachina. Shinapash ruraykunata yuyarishpa ñankunata mashkashpa rurayrikunata alli paktachi kama.

Katipika shuk rurashkata:

Anterior
01.1
02.2
03.3
04.4
05.5
Siguiente