Imatak kan rimay yuyayka

Rimay yuyay

¿Imatak kan rimay yachay?

Runakunakapak rimay yachayka may ushaymi kan shinami yuyaykunata, paktaykunata yuyashpa kutichinchik.

Kaypika shimikuna hapishkatami rikuchin ñawirikunamanta, munashkakashpa, shinapash yachaykunapi llankaykunata rurashka kashpapash.

¿Imatak tukun ñukanchik ñuktupika kay rurayta ushashpaka?

Ñuktupika sakirinmi shuyukuna uyantikkunapak rimaymanta, chaykunawanmi yuyarinchik tukuri llankaykunata, chaywanmi ashtawampash kutichinchik shimikunawan rikuchikuna wampash.

Shinami ñukanchik yachinchik  runakuna rurashkataka ashtawampash sichiyachishpa mushuk taripaykunata rurankapak. Chaypak ñawirinata hamuktanata, may ushnami kanchik mushuk yachaykunata wiñachinkapak.

¿Imashina taripana?

Kay taripaykuna rurashkaka mashna kikin rimaymanta yachashkata rikisinamantami usan, chaywanka riksinchi, chimpapuranchik shinapash kimichinchik, chaypillayuyakunata rurashpa, nishkakunata allíyachishpa. Shinami yuyaykuna achikyarin.

Yuyari kay shimi yachay rikuchika mana kampak allí kilkaymanta rikunchu, ashtawampash rikunmi may utka ñawirita shinashpa imatami hamuktanki, shinapash chayka may ushakmi kan.