Banner-chat
Banner-chat
previous arrow
next arrow

Nikichik shina chimpapurachik

Yachaypi yupay rikuchikmi chimpapurachispa shinashpa yuyaykunapipash pakta pakta. Kay chimpapurachikka tawka samiyachiktami charin, shina, samiyachichik, tukuy-yachichik, katin kantiyachik shinapash yachay chimpapurachik. 

Katipika shuk rurashkata:

Menú