Yachaypi yupay rikuchikmi chimpapurachispa shinashpa yuyaykunapipash pakta pakta. Kay chimpapurachikka tawka samiyachiktami charin, shina, samiyachichik, tukuy-yachichik, katin kantiyachik shinapash yachay chimpapurachik. 

Katipika shuk rurashkata:

Anterior
01.1
02.2
03.3
04.4
05.5
Siguiente